Our Team

Center for Immunotherapy Research Team
Shu-Hsia Chen, PhD, Director
Ping-Ying Pan, PhD, Associate Director

Yulin Li, MD, PhD
Jie Yang, Research Assistant
Yitian Xu
Sumaira Ali
Alan Hodges
Arshiya Parveen
Junjun Zheng
Joseph Cave
Rachel Dubuque
Jenying Deng
Yulin Shih
Jacob Cortez

Enrica DeRosa Operations Manager
DaRhonda Williams, MHA, Secretary