Our Team

Principal Investigators
Stephen Wong, PhD, PE
Hong Zhao, MD, PhD
Kelvin Wong, PhD
Zheng Yin, PhD
Eugene C. Lai, MD, PhD
Gustavo Roman, MD
John Volpi, MD
Joe Masdue, MD
Steve Fung, MD
Weiming Xia, PhD


Lab Researchers
Xuping Li, PhD
Jianting Sheng, PhD
Jiasong Li, PhD
Raksha Raghunathan, PhD
Ying Zhu, PhD
Tiancheng He, PhD
Lin Wang, PhD
Frank Ezeana, MD
Shan Xu, MD
Dongbing Gao, MSc
Mamta Puppala, MS, MBA
Xiaohui, Yu, MSc
Xin Wang, MSc
Yunjie He, MSc
Yuliang Cao, MSc
Matthew Vasquez, BSc
Amna Irfan, BSc
Kai Liu, Graduate Research Fellow
Jonathon Cummock, TAMU-MD, PhD Student
Rahul Ghosh, Msc, TAMU-MD, PhD Student
Kevin Yao, TAMU Bioengineering, Pre-Med Student
Pengyu Yuan, UH-Graduate Student


Administrative Staff
Tian Ding, PhD, MBA
Becky Danforth, PhD
Martha Silva
Deborah Dowell