Our Team

Kaifu Chen, PhD

Kaifu Chen, PhD
Associate Professor of Bioinformatics,
Director, Center for Bioinformatics and Computational Biology
Department of Cardiovascular Sciences,
Houston Methodist Academic Institute
Weill Cornell Medical College

Postdoctoral Fellows
Yanqiang Li, PhD
Min Zhang, PhD
Yiwen Bu, PhD
Guangyu Wang, PhD
Bo Xia, PhD
Jie Lv, PhD
Dongyu Zhao, PhD
Chongming Jiang, PhD

Visiting Scholar
Na Lei, PhD

Lab Alumni
Alin S. Tomoiaga, PhD