Our Team

Tony Hu, PhD

Jia Fan, MD, PhD, Postdoctoral Fellow

Yaojun Li, PhD, Postdoctoral Fellow

Chang Liu, PhD, Postdoctoral Fellow

Fei Liu, PhD, Postdoctoral Fellow 

Yiyang Wu, MB (ASCP), CG (ASCP), Lab Manager

Yunlong Zhou, PhD, Postdoctoral Fellow

Zaian Deng, Graduate Student

Qian Wei, MS, Visiting Scholar
 
James W. Gallagher, Graduate Student  


Alumni

Inez Finoulst, PhD, MSc

YueGuo Li, PhD

Hung-jen Wu, PhD

Rangarajan Sreenivasan, BTech, MS

Hu Zhao