Faculty

May Achi, PharmD, BCPS

Linda Blanton, RPh

James Cox, PharmD
 
Aida Coralic, RPh, BCPS

Kayode Giwa, PharmD, BCPP
 
Rebeca Halfon, PharmD
 
Jeff Hall, PharmD
 
Judy Ikwuagwu, PharmD, BCPS
 
Diana Kurian, PharmD

Mike Liebl, BS, PharmD, BCPS 
 
Jose Murillo, PharmD, BCOP
 
Will Musick, PharmD, BCPS (AQ ID)
 
Kimberly Nguyen, PharmD

Phuong Nguyen Liebl, PharmD, BCPS
 
Brian Parrish, PharmD
 
Samir Patel, PharmD, BCPS

Varsha Patel, RPh
 
Kathryn Pidcock, PharmD, BCPS

David Putney, PharmD, BCPS
 
Thomas Schwartz, PharmD, MBA, BCPS, Program Director
 
Michael Sirimaturos, PharmD., BCNSP
 
Anila Thomas, PharmD, BCPS
 
Julie Won, PharmD, BCPS